Chart of the Letter to the Seven Churches
 

Back to Revelation Home

TRANSLITERATION GUIDE

Inasmuch as we cannot guarantee that everyone's web-browser is able to reproduce Greek fonts, we are using the following form of transliteration (wherever possible the logical equivalents will be used.) No attempt has been made to differentiate between long and short vowels except for e and o. These long vowels (eta and omega) are underlined. There are no accents and no iota subscripts.

alpha = aiota = irho = r
beta = bkappa = ksigma = s
gamma = glambda = ltau = t
delta = dmu = mupsilon = u
epsilon = enu = nphi = ph
zeta = zxi = xchi =ch
eta = eomicron = opsi = ps
theta = thpi = pomega = o


Chart of the Letter to the Seven Churches
chapters 2-3
(JEA)

(using a modification of the five categories of Juergen Roloff)

I. Specific Command to write:

 1. to angelo tes en epheso ekklesias grapson (2:1)
 2. kai to angelo tes en smyrne ekklesias grapson (2:8)
 3. kai to angelo tes en pergamo ekklesias grapson (2:12)
 4. kai to angelo tes en thyateirois ekklesias grapson (2:18)
 5. kai to angelo tes en sardesin ekklesias grapson (3:1)
 6. kai to angelo tes en philadelphia ekklesias grapson (3:7)
 7. kai to angelo tes en laodikeia ekklesias grapson (3:14)

II. Formula of the Messenger (attributes, epithets, ascriptions?):

 1. Epheso - ho kraton tous hepta asteras en te dexia autou
         ho peripaton en meso ton hepta lychnion ton chryson (2:1)
 2. Smryne - ho protos kai ho eschatos, hos egeneto nekros kai ezesen (2:8)
 3. Pergamo - ho echon ten hromphaian ten distomon ten oxeian (2:12)
 4. Thyateirois - ho huios tou theou,
    ho echon tous ophthalmous autou hos phloga puros kai hoi podes autou homoioi chalkolibano (2:18)
 5. Sardesin - ho echon ta hepta pneumata tou theou kai tous hepta asteras (3:1)
 6. Philadelphia - ho hagios,
       ho alethinos,
       ho echon ten klein David,
       ho anoigon kai oudeis kleisei kai kleion kai oudeis anoigei (3:7)
 7. Laodikeia - ho amen,
             ho martys ho pistos kai alethinos,
             he arche tes ktiseos tou theou (3:14)

III. Analysis of the Situation (always begun with "oida" = I know!)

 1.Epheso

  A. Indicative Statements
 
         ta erga sou kai ton kopon kai ten hupomonen sou (2:2)
         kai hoti ou dune bastasai kakous (2:2)
         kai epeirasas tous legontas heautous apostolous (2:2)
         kai ouk eisin (2:2)
         kai heures autous pseudeis, (2:2)
         kai hupomonen echeis (2:3)
         kai ebastasas dia to onoma mou (2:3)
         kai ou kekopiakes (2:3)

  B. Imperative Paranesis

         alla echo kata sou hoti ten agapen sou ten proten aphekes (2:4)
         mnemoneue oun pothen peptokas (2:5)
         kai metanoeson (2:5)
         kai ta prota erga poieson (2:5)

  C. Prophetic Warning

         ei de me, erchomai soi (2:5)
         kai kineso ten luchnian sou ek tou topou autes, ean me metanoeses (2:5)
 
  D. Restatement of Indicative

         alla touto echeis, hoti miseis ta erga ton Nikolaiton, ha kago miso (2:6)

 2. Smyrne

  A. Indicative Statements

         sou ten thlipsin kai ten ptocheian, (2:9)
         alla plousios ei, kai ten blasphemian ek ton legonton Ioudaious einai heautous kai ouk eisin alla synagoge tou satana (2:9)

  B. Imperative Paranesis

        meden phobou ha melleis paschein (2:10)

  C. Prophetic Warning

        idou mellei ballein ho diabolos ex humon eis phulaken hina peirasthete kai hexete thlipsin hemeron deka (2:10)
        [B. Imp. Paranesis] ginou pistos achri thanatou (2:10)

  D. Restatement of Indicative

        kai doso soi ton stephanon tes zoes (2:10)

 3. Pergamo

  A. Indicative Statement

         pou katoikeis, hopou ho thronos tou satana (2:13)
         kai krateis to onoma mou (2:13)
         kai ouk erneso ten pistin mou (2:13)
         kai en tais hemerais Antipas, ho martus mou ho pistos mou, hos apektanthe par'  humin, hopou ho satanas katoikei (2:13)

  B. Imperative Paranesis

         all' echo kata sou oliga hoti echeis ekei kratountas ten didachen Balaam,
              hos edidasken to Balak balein skandalon enopion ton huion Israel phagein eidolothuta kai porneusai (2:14)
         houtos echeis kai su kratountas ten didachen ton Nikolaiton homoios (2:15)

  C. Prophetic Warning

         metanoeson oun, ei de me erchomai soi tachu kai polemeso met' auton en te hromphaia tou stomatos mou (2:16)

  D. [N/A]

4. Thyateirois

      A. Indicative Statements

         sou ta erga (2:19)
         kai ten hupomonen sou (2:19)
         kai ta erga sou ta eschata pleiona ton proton (2:19)

  B. Imperative Paranesis

         alla echo kata sou hoti apheis ten gunaika Iezabel, he legousa heauten prophetin (2:20)
         kai didaskei kai plana tous emous doulous porneusai kai phagein eidolothuta (2:20)
         kai edoka aute chronon hina metanoese, (2:21)
         kai ou thelei metanoesai ek tes porneias autes (2:21)

  C. Prophetic Warning

         idou ballo auten eis klinen kai tous moicheuontas met' autes eis thlipsin megalen,
              ean me metanoesosin ek ton ergon autes (2:22)
         kai ta tekna autes apokteno en thanato (2:23)
         kai gnosontai pasai hai ekklesiai hoti ego eimi ho eraunon nephrous kai kardias, (2:23)
          kai doso humin hekasto kata ta erga humon (2:23)
          humin de lego tois lopois tois en Thyateirois, hosoi ouk echousin ten didachen tauten,
               hoitines ouk egnosan ta bathea tou satana hos legousin (2:24)
          ou ballo eph' humas allo baros, (2:24)
          plen ho echete kratesate achris hou an hexo (2:25)

  D. [N/A]
 

  5. Sardesin

  A. Indicative Statements

           sou ta erga hoti onoma echeis hoti zes, kai nekros ei (3:1)

  B. Imperative Paranesis

           ginou gregoron (3:2)
           kai sterison ta loipa ha emellon apothanein, (3:2)
           ou gar heureka sou ta erga pepleromena enopion tou theou mou (3:2)
           mnemoveue oun pos eilephas kai ekousas (3:3)
           kai terei (3:3)
           kai metanoeson (3:3)

  C. Prophetic Warning

           ean oun me gregoreses hexo hos kleptes, (3:3)
           kai ou me gnos poian horan hexo epi se (3:3)

  D. Restatement of Indicative

           alla echeis oliga onomata en Sardesin ha ouk emolunan ta himatia auton, (3:4)
           kai peripatesousin met' emou en leukois, hoti axioi eisin (3:4)

6. Philadelphia

  A. Indicative Statements

           sou ta erga, (3:7)
           idou dedoka enopion sou thuran eneogmenen hen oudeis dunatai kleisai auten, hoti mikran echeis dunamin (3:8)
           kai eteresas mou ton logon (3:8)
           kai ouk erneso to onoma mou (3:8)

  B. [N/A]

  C. Prophetic Warning

           idou dido ek tes synagoges tou satana ton legonton heautous Ioudaious einai, (3:9)
           kai ouk eisin alla pseudontai (3:9)
           idou poieso autous hina hexousin (3:9)
           kai proskynesousin enopion ton podon sou (3:9)
           kai gnosin hoti ego egapesa se (3:9)
           hoti eteresas ton logon tes hupomones mou, (3:10)
           kago se tereso ek tes horas tou peirasmou tes mellouses erchesthai
                epi tes oikoumenes holes peirasai tous katoikountas epi tes ges (3:10)

           erchomai tachu (3:11)
           kratei ho echeis, hina medeis labe ton stephanon sou (3:11)

  D. [N/A]

7. Laodikeia

  A. Indicative Statements

            sou ta erga (3:15)
            hoti oute psuchros ei oute zestos (3:15)
            ophelon psuchros es e zestos (3:15)
            hoti legeis hoti plousios eimi kai peplouteka kai ouden chreian ech, (3:17)
            kai ouk oidas hoti su ei ho talaiporos kai eleeinos kai ptochos kai tuphlos kai gumnos (3:17)

  B. Imperative Paranesis

            sumbouleuo soi agorasai par' emou chrusion pepuromenon ek puros hina plouteses (3:18)
            kai himatia leuka hina peribale kai me phanerothe he aischune tes gumnotetos sou (3:18)
            kai kollourion egchrisai tous ophthalmous sou hina blepes (3:18)
            ego hosous ean philo elegcho kai paideuo (3:19)
            zeleue oun (3:19)
            kai metanoeson (3:19)

  C. N/A

  D. Restatement of Indicative

            idou hesteka epi ten thuran kai krou (3:o
            ean tis akouse tes phones mou kai anoixe ten thuran (3:20)
            kai eiseleusomai pros auton kai deipneso met' autou kai autos met' emou (3:20)

IV. Call to Listen

 1. Epheso - ho echon ous akousato ti to pneuma legei tais ekklesiais (2:7)
 2. Smyrne - "      "        "        "         "   "     "           "       "         " (2:11)
 3. Pergamo - "    "        "        "         "   "     "           "       "         " (2:17)
 4. Thyateirois - " "         "       "         "   "     "            "       "         " (last verse - 2:29)
 5. Sardesin - "    "          "      "          "   "    "            "        "        " (last verse - 3:6)
 6. Philadelphia - "         "      "          "   "    "            "        "        " (last verse - 3:13)
 7. Laodikeia - "    "         "      "          "   "    "            "        "        " (last verse - 3:22)

V. Promise regarding the Overcoming One

 1. Epheso - to nikonti doso auto phagein ek tou xulou tes zoes, ho estin en to paradeiso tou theou (last verse - 2:7)
 2. Smyrne - ho nikon ou me adikethe ek tou thanatou tou deuterou (last verse - 2:11)
 3 .Pergamo - to nikonti doso auto tou manna tou kekrummenou (last verse - 2:17)
         kai doso auto psuphon leuken,
         kai epi ten psuphon onoma kainon gegrammenon ho oudeis oiden ei me ho lambanon (2:17)
 4. Thyateirois - kai ho nikon kai ho teron achri telous ta erga mou, doso auto exousian epi ton ethnon (2:26)
         kai poimanei autous en hrabdo sidera hos ta skeue ta keramika suntribetai (2:27)
         hos kago eilepha para tou patros mou, kai doso auto ton astera ton proinon (2:28)
 5. Sardesin - ho nikon houtos peribaleitai en himatiois leukois (3:5)
         kai ou me exaleipso to onoma autou ek tes bibliou tes zoes (3:5)
         kai homologeso to onoma autou enopion tou patros mou (3:5)
         kai enopion ton aggelon autou (3:5)
 6. Philadelphia - ho nikon poieso auton stulon en to vao tou theou mou (3:12)
         kai exo ou me exelthe eti (3:12)
          kai grapso ep' auton to onoma tou theou mou (3:12)
          kai to onoma tes poleos tou theou mou,
              tes kaines Ierousalem he katabainousa ek tou ouranou apo tou theou mou, (3:12)
          kai to onoma mou to kainon (3:12)
 7. Laodikeia - ho nikon doso auto kathisai met' emou en to throno mou, (3:21)
          hos kago enikesa kai ekathisa meta tou patros mou en to throno autou (3:21)

Top of Page
 

Back to Revelation Home

© 1998- Dr. John E. Alsup - all rights reserved