Back to New Testament Greek

On this page you will find the transliteration guide and the quiz (Final) for Week Six. This is followed by the answer key for the quiz.

TRANSLITERATION GUIDE

Inasmuch as we cannot guarantee that everyone's web-browser is able to reproduce Greek fonts, we are using the following form of transliteration (wherever possible the logical equivalents will be used.) No attempt has been made to differentiate between long and short vowels except for e and o. These long vowels are underlined. There are no accents and no iota subscripts.

alpha = aiota = irho = r
beta = bkappa = ksigma = s
gamma = glambda = ltau = t
delta = dmu = mupsilon = u
epsilon = enu = nphi = ph
zeta = zxi = xchi =ch
eta = eomicron = opsi = ps
theta = thpi = pomega = o


Greek Camp 1998
Quiz #6
I. Paradigm Recall

1. The conjugation of the Present Active Indicative of the Greek verb has endings which indicate "person." Please complete the following table of endings:
SingularPlural
1= "o" - "I"1= "_____"- "we"
2= "_______"-"you"2= "ete"-"______"
3="_______"-"______,_____,_____"3="ousi"-"______"


2. The second declension nouns follow a recognizable pattern of gender, number, and case. Please complete the following chart for these nouns:

Masculine
SingularPlural
N. osN. oi
G.G.
D.D. ois
A.A. ous
Neuter
SingularPlural
N. onN. a
G.G.
D.D.
A.A.


3. Can you complete the declension of these two third declension nouns?

SingularPlural
N. archonN. archontes
G. archontosG.
D.D.
A.A.
SingularPlural
N. onomaA. onomata
G. onomatosG.
D.D. onomasi
A.A.
4. The secondary tenses of the Greek verb are past tense verbs. The imperfect tense can be recognized by three indicators: a) e or augment at the beginning b) the present stem of the verb, and c) the personal endings which differ from those of the PAI. These endings are:

Singular

1. on
2.
3.

Plural
1.
2.
3.

5. The Greek noun is "modified" by the use of articles and adjectives. These modifies will "agree" in gender, case, and number with the noun they modify. Please write out the declension of the definite article as best you are able in all three genders:

Singular
MasculineFeminineNeuter
N. hoheto
G.
D.
A.
Plural
MasculineFeminineNeuter
N. hoihaita
G.
D.
A.


6. Please write out the 6 principal parts of one of the following mi verbs:

PresentFutureAoristPerfect ActivePerfect MiddleAorist Passive
didomi
tithemi
histemi


II. Sentences

R.I.T. = Recognize and put (__) around the verbs, underline the nouns, and put [__] around the participles. Then identify whatever else you may be able to recall. Then translate whatever you can.

1. tauta legomen tois poreuomenois eis ton oikon peri tou egeirontos tous nekrous.

2. poreumenou men tou kuriou meta ton matheton autou elegon hoi apostoloi tauta, elthontos de eis ten oikian ekeina.

3. tauta elalesen ho Iesous tois akolouthousin auto eti peripaton met' auton en te chora ton Ioudaion.

4. agapesomen tous pateras kai tas meteras hemon, hina teresomen ten entolen tou theou.

5. ho (with a grave accent) heorakamen kai akhekoamen legomen kai humin, hina kai humeis pisteusete eis ton Christon.

6. [Mark 1:3] phone boontos en te eremo, Hetoimasate ten hodon kuriou, eutheias poiete tas tribous autou,

7. [Mark 1:5] kai exeporeueto pros auton pasa he Ioudaia chora kai hoi Hierosolumitai pantes, kai ebaptizonto hup' autou en to Iordane potamo exomologoumenoi tas hamartias auton.

8. [Mark 1:6] kai en ho Ioannes endedumenos trichas kamelou kai zonen dermatinen peri ten osphun autou, kai esthion akridas kai meli agrion.

9. [Mark 1:7] kai ekerussen legon, Erchetai ho ischuroteros mou opiso mou, hou ouk eimi hikanos kupsas lusai ton himanta ton hupodematon autou.

10. [Mark 1:8] ego ebaptisa humas hudati, autos de baptisei humas en pneumati hagio.

11. [Mark 1:9] Kai egeneto en ekeinais tais hemerais elthen Iesous apo Nazaret tes Galilaias kai ebaptisthe eis ton Iordanen hupo Ioannou.

12. [Mark 1:40] Kai erchetai pros auton lepros parakalon auton kai gonupeton kai legon auto hoti ean theles dunasai me katharisai.


III. Self-Evaluation

Being responsible as adult learners for our own education and based on progress made on the weekly self-expressions, how would you evaluate your progress in learning Greek thus far:

Best experience ever _________________

Doing ok ___________________________

Not too happy _______________________

Comments:
Greek Camp 1998
Quiz #6 Answer Key
I. Paradigm Recall

1. The conjugation of the Present Active Indicative of the Greek verb has endings which indicate "person." Please complete the following table of endings:
SingularPlural
1= "o" - "I"1= "omen"- "we"
2= "eis"-"you"2= "ete"-"you all"
3="ei"-"he, she, it"3="ousi"-"they"


2. The second declension nouns follow a recognizable pattern of gender, number, and case. Please complete the following chart for these nouns:

Masculine
SingularPlural
N. osN. oi
G. ouG.on
D. oD. ois
A. onA. ous
Neuter
SingularPlural
N. onN. a
G. ouG. on
D. oD. ois
A. onA. a


3. Can you complete the declension of these two third declension nouns?

SingularPlural
N. archonN. archontes
G. archontosG. archonton
D. archontiD. archousi
A. archontaA. archontas
SingularPlural
N. onomaA. onomata
G. onomatosG. onomation
D. onomatiD. onomasi
A. onomaA. onomata


4. The secondary tenses of the Greek verb are past tense verbs. The imperfect tense can be recognized by three indicators: a) e or augment at the beginning b) the present stem of the verb, and c) the personal endings which differ from those of the PAI. These endings are: (Hint: 1st person singular is on)

Singular
1. on
2. es
3. e
Plural
1. omen
2. ete
3. on

5. The Greek noun is "modified" by the use of articles and adjectives. These modifies will "agree" in gender, case, and number with the noun they modify. Please write out the declension of the definite article as best you are able in all three genders:

Singular
MasculineFeminineNeuter
N. hoheto
G. toutestou
D. toteto
A. tontento
Plural
MasculineFeminineNeuter
N. hoihaita
G. tontonton
D. toistaistois
A. toustasta


6. Please write out the 6 principal parts of one of the following mi verbs:

PresentFutureAoristPerfect ActivePerfect MiddleAorist Passive
didomidosoedokadedokadedomaiedothen
tithemithesoethekatetheikatetheimaietethen
histhmisteswestesaestekaestemaiestathen


II. Sentences

R.I.T. = Recognize and put (__) around the verbs, underline the nouns, and put [__] around the participles. Then identify whatever else you may be able to recall. Then translate whatever you can.

1. tauta (legomen) tois [poreuomenois] eis ton oikon peri tou [egeirontos] tous nekrous.
We say these things to the ones going into the house concerning the One raising dead ones.

2. [poreumenou] men tou kuriou meta ton matheton autou (elegon) hoi apostoloi tauta, [elthontos] de eis ten oikian ekeina.
One the one hand while the Lord goes with his disciples, the apostles were saying these things, on the other hand he having come into that household.

3. tauta (elalesen) ho Iesous tois [akolouthousin] auto eti [peripaton] met' auton en te chora ton Ioudaion.
Jesus uttered these things to the ones following him while (he) yet walking with them in the country of the Jews.

4. (agapesomen) tous pateras kai tas meteras hemon, hina (teresomen) ten entolen tou theou.
Let us love the fathers and mothers of us in order that we may keep the commandment of God.

5. ho (with a grave accent) (heorakamen) kai (akekoamen) (legomen) kai humin, hina kai humeis (pisteusete) eis ton Christon.
What thing we have seen and heard we say also to you all in order that also we may believe in Christ.

6. [Mark 1:3] phone [boontos] en te eremo, (Hetoimasate) ten hodon kuriou, eutheias (poiete) tas tribous autou,
A voice of a crying one in the desert: you all prepare the path of the Lord, you all make (are making?) straight the paths of him.

7. [Mark 1:5] kai (exeporeueto) pros auton pasa he Ioudaia chora kai hoi Hierosolumitai pantes, kai (ebaptizonto) hup' autou en to Iordane potamo [exomologoumenoi] tas hamartias auton.
And all the Judean country and all the Jerusalemites was (were?) going out toward him, and they were being baptized by him in the river Jordan confessing (publicly) their sins.

8. [Mark 1:6] kai (en) ho Ioannes [endedumenos] trichas kamelou kai zonen dermatinen peri ten osphun autou, kai [esthion] akridas kai meli agrion.
And John was (customarily) clothing himself with respect to the hairs of a camel and a leather girdle around his loin, and he was (customarily) eating grasshoppers and field honey.

9. [Mark 1:7] kai (ekerussen) [legon], (Erchetai) ho ischuroteros mou opiso mou, hou ouk (eimi) hikanos [kupsas] (lusai) ton himanta ton hupodematon autou.
And he was preaching saying, "The one stronger than me comes after me, of whom I am not worthy having stooped to untie (loose) the thong of the sandals (under-bind-things) of him.

10. [Mark 1:8] ego (ebaptisa) humas hudati, autos de (baptisei) humas en pneumati hagio.
I baptized you all by means of water, but he will baptize you all in (the) holy Spirit.

11. [Mark 1:9] Kai (egeneto) en ekeinais tais hemerais (elthen) Iesous apo Nazaret tes Galilaias kai (ebaptisthe) eis ton Iordanen hupo Ioannou.
And it happened in those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized into the Jordan by John.

12. [Mark 1:40] Kai (erchetai) pros auton lepros [parakalon] auton kai [gonupeton] kai [legon] auto hoti ean (theles) (dunasai) me (katharisai).
And a leper comes to him beseeching him and falling to his knees and saying to him, "If you wish, you are able me to cleanse!"

Back to New Testament Greek

Top of Page

© 1998- Dr. John E. Alsup - all rights reserved